Jaké změny ve stavebním zákoně se vás mohou dotknout

spot_img

Nový zákon o výstavbě by měl nahradit aktuální stavební zákon s účinností od 01.01.2023. JUDr. Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV nám přiblížila vybrané změny, které má navrhovaný zákon o výstavbě přinést.

Stavební zákon z roku 1976 je stavebníky i samosprávami již dlouhodoběji označován za zastaralý. V současnosti probíhá legislativní proces, který má vést k přijetí nového zákona o výstavbě, kromě toho se připravuje i nový zákon o územním plánování. V článku si přiblížíme vybrané změny, které má navrhovaný zákon o výstavbě přinést. Jak mohou některé nové úpravy zasáhnout do vaší stavby nebo staveb v okolí, nám objasnila právnička z advokátní kanceláře AKMV.

Stavební řízení má přejít z obce na stát
Změny se mají dotknout i orgánů, do jejichž kompetence patří povolování staveb. Vzniknout má nový ústřední orgán státní správy – Úřad pro územní plánování a výstavbu Slovenské republiky.

Zatímco podle současné právní úpravy provádějí stavební řízení v prvním stupni stavební úřady obce, nově mají tyto pravomoci přejít na stavební úřady, které budou pracovišti Úřadu pro územní plánování a výstavbu SR s vymezenou územní působností. Kompetence obcí v procesu povolování staveb se tak mají významně oslabit.

Elektronické ohlašování staveb
Navrhovaná právní úprava počítá s elektronickým ohlašováním staveb. Ohlášení mě být nově možné uskutečnit vyplněním elektronického formuláře v informačním systému. Navrhovaná právní úprava má zakotvit i možnost ohlášení odstranění nepovolené informační konstrukce.

Před stavebním souhlasem rozhodnutí o stavebním záměru v obci
Podle navrhované právní úpravy projektant vypracuje návrh stavebního záměru. Při jeho vypracování bude vycházet z pokynů stavebníka, zohlednění základních požadavků na stavby a ze všeobecných technických požadavků na výstavbu. Stavebník nebo jím pověřený projektant stavební záměr v průběhu zpracování projedná s obcí, na jejímž území se mají uskutečnit stavební práce, s dotčenými orgány podle druhu navrhovaných stavebních prací, vlastníky staveb dopravní infrastruktury a staveb inženýrských sítí, kterých se navrhované stavební práce týkají, jakož i s vlastníky sousedních staveb a sousedních pozemků.

Obec má být ve smyslu návrhu povinna vydat ke stavebnímu záměru územní stanovisko a poskytnout stavebníkovi nebo jím pověřenému projektantovi součinnost při veřejném projednání stavebního záměru. K záměru bude možné vznést námitky a připomínky. Lhůta pro vznesení námitek a připomínek nebude moci být delší než 15 pracovních dnů. Pokud se osoby, s nimiž bude záměr projednán, nevyjádří v této lhůtě, bude se předpokládat, že ke stavebnímu záměru nemají námitky ani připomínky. Rizikem je, že některé dotčené osoby se ve lhůtě o záměru ani nedozví a v případě veřejnoprávních subjektů, že v krátké lhůtě při větším zatížení nestihnou námitky a připomínky adekvátně zpracovat.

Následně by projektant zpracoval výsledek projednání stavebního záměru do zprávy o výsledku projednání stavebního záměru. Ve zprávě by navrhl a odůvodnil i potřebu vypracování prováděcího projektu ke stavbě. Tato zpráva spolu se stavebním záměrem má být následně podkladem pro stavební úřad.

Stavba bude povolena tak, že stavební úřad vydá stavební souhlas. Stavební souhlas má tedy nahradit v současnosti vydávané stavební povolení. Současně s vydáním stavebního souhlasu by stavební úřad také ověřil projekt stavby.

Černé stavby se nebudou povolovat dodatečně
Přínosem nové právní úpravy by mělo být i zakotvení efektivnějších možností postupu proti nepovoleným stavbám. Významnou změnou by mělo být, že nepovolené stavby nebude možné později dodatečně povolit.

Počítá se is rozšířením okruhu subjektů, které bude možné postihnout v případě porušení zákona. Kromě stavebníka bude možné sankcionovat i zhotovitele staveb, osoby provádějící stavební dozor a stavbyvedoucí.

Kritické připomínky k návrhu
Jelikož legislativní proces stále probíhá, není ještě jisté, zda bude zákon o výstavbě schválen v navrhovaném znění. K návrhu jsou zatím spíše kritické ohlasy, proto je možné, že budou zohledněny některé připomínky.

Kritika návrhu zákona vytýká například neproporční posílení postavení stavebníků (včetně developerů) v procesu povolování staveb, omezení možností obcí, veřejnosti a dotčených osob (včetně vlastníků nemovitostí dotčených povolovanou výstavbou) rozhodovat o svém území, nedostatečné zakotvení prostředků na ochranu veřejného zájmu, přiznání širokých kompetencí projektantům, kteří jsou soukromé subjekty placené stavebníkem, ale například i používání terminologie umožňující nejednoznačný výklad.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora